We gebruiken cookies om u als gebruiker de best mogelijke ervaring te geven. Door op 'Accepteer' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.
Inloggen
Kies uw taal
ALGEMENE VOORWAARDEN
 
Dit document bevat de algemene voorwaarden voor de polis die u hebt afgesloten. De vetgedrukte woorden die u in dit document tegenkomt worden gedefinieerd in sectie C. Definities.
 
Uw polis bestaat uit uw polisblad en deze algemene voorwaarden, die u beide per e-mail zal ontvangen of hebt ontvangen bij het afsluiten van deze verzekering eigen risico. U kunt deze documenten na uw aankoop te allen tijde raadplegen in het Mijn Account.
 
U hebt dit contract afgesloten of zal dit contract afsluiten via PSA Insurance Solutions Ltd., een online verkoopplatform. PSA Insurance Solutions Limited is een Agent die optreedt voor PSA Insurance Ltd.
 
Uw polisblad bevat de gegevens van uw voertuig en vermeldt wanneer de dekking begint en afloopt. Gelieve ervoor te zorgen dat de gegevens te allen tijde correct zijn.
 
Lees deze polis a.u.b. aandachtig en zorg ervoor dat u de voorwaarden begrijpt en er volledig mee akkoord gaat. Wanneer dit niet het geval is, kan dit resulteren in problemen bij de uitbetaling van een schadeclaim en kan dit ertoe leiden dat de polis zijn geldigheid verliest.
 
De verzekering eigen risico is een verzekering die alle risico's dekt, wat betekent dat u verzekerd bent voor elke oorzaak die leidt tot de verzekerde gebeurtenis zoals beschreven in sectie D. Waarvoor bent u verzekerd, behalve voor de gebeurtenissen die specifiek worden uitgesloten in sectie F. Wat wordt NIET gedekt en in sectie G. Algemene uitsluitingen van deze polis
 
De polis die u hebt afgesloten treedt in werking op de dag waarop u klikt op “registratie aanvaarden” en u wordt gedekt gedurende de verzekerde periode die is vermeld op de meest recente versie van uw polisblad.
C. DEFINITIES
 

De woorden of uitdrukkingen die hieronder worden vermeld hebben de volgende betekenis telkens wanneer ze in deze polis worden vermeld, ze zullen telkens vetgedrukt zijn. 

Ongeval: iedere onvoorziene schade aan Uw Voertuig gedekt door uw Autoverzekeraar.

Agent: staat voor PSA Insurance Solutions Ltd., een bedrijf dat gevolmachtigd is om op te treden als verzekeringsagent voor PSA Insurance Ltd. en dat in Nederland mag optreden als verzekeringstussenpersoon in het kader van de vrijheid van dienstverlening zoals bepaald door de Malta Financial Services Authority (MFSA) onder het registratienummer C83206. Maatschappelijke zetel: MIB House, 53, Abate Rigord Street, XBX1122 Ta’ Xbiex, Malta. Het bedrijf is in Nederland werkzaam in het kader van de vrijheid van dienstverlening.

Vervaldag: betekent de dag nadat de huidige verzekerde periode is afgelopen.

Maximaal uitbetaalbaar bedrag: is het maximale bedrag dat aan u kan worden uitbetaald in het kader van deze polis. Dit wordt toegelicht in sectie E. Wat is uw Claim en staat, voor zover dit van toepassing is, op uw polisblad.

Bedenktermijn: Betekent de periode van dertig (30) volledige kalenderdagen vanaf de ingangsdatum op de polis of vanaf de dag van ontvangst van uw polis na de ingangsdatum, tijdens deze periode kunt u de polis opzeggen zonder een reden op te geven.

Mijn Account: betekent het beveiligde deel van de website https://psa.preprod.nl.aqubix.com.mt/Mijn-Account, waarin u kunt inloggen aan de hand van een gebruikersnaam en wachtwoord. Het bevat uw polis en andere documenten die nodig zijn voor het beheer van uw polis.

Ingangsdatum: De datum vanaf wanneer deze polis voor alle partijen wettelijk bindend wordt.

Toelatingscriteria: betekent het eerste bedrag dat uw autoverzekeraar voor het voertuig zal aanrekenen in geval van verlies.

Eigen Risico: betekent het eerste bedrag dat uw autoverzekeraar u zal vragen te betalen voor de autoverzekeringspolis die uw voertuig dekt in geval van verlies.

Geografisch gebied: betekent het gebied waarin deze polis dekking voor u voorziet, zoals beschreven op uw polisblad.

Verzekeringspremie: dit is de prijs die u betaalt voor de dekking die onder deze polis  wordt voorzien, inclusief belastingen/bijdragen die moeten worden betaald aan de overheid van het land waar deze polis werd aangekocht.

Verzekerde/u/uwbetekent de persoon die op het polisblad wordt vermeld.

Verzekeraar/Wij/We/Ons/Onze: PSA Insurance Ltd., een bedrijf dat met goedkeuring van de Malta Financial Services Authority verzekeringswerkzaamheden uitvoert onder het registratienummer C44567. Maatschappelijke zetel: MIB House, 53, Abate Rigord Street, XBX1122 Ta’ Xbiex, Malta. De verzekeraar is in Nederland werkzaam in het kader van de vrijheid van dienstverlening.

Autoverzekeraar: betekent de verzekeraar die u voorziet van een uitgebreide verzekeringsdekking voor het voertuig dat wordt beschreven op uw polisblad.

Schade/Gevolgschade: betekent alle kosten die direct of indirect zijn veroorzaakt door de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot uw schadeclaim tenzij deze specifiek in deze polis worden vermeld.

Verzekerde periode: betekent de datums waartussen deze polis van kracht is zoals aangegeven op uw polisblad.

Polis: verwijst naar uw polisblad(en) en deze algemene voorwaarden.

Polisblad: betekent het document dat de gegevens met betrekking tot deze polis bevat en dat is gebaseerd op de informatie die u hebt verstrekt.

Verlengingsbericht: betekent de verlengingsmededeling die we zullen versturen naar het e-mailadres dat u tijdens de registratie aan ons hebt doorgegeven.

Deskundige/Verslag: betekent de expert of het verslag dat is opgesteld door de expert die werd benoemd door uw autoverzekeraar/ons.

Onbenut deel van de premie: is gelijk aan uw verzekeringspremie inclusief belastingen, bijdragen en parafiscale heffingen, die u al hebt betaald maal het resterende aantal dagen dat door uw laatste betaling nog wordt gedekt en dan gedeeld door het totale aantal dagen dat door uw laatste betaling werd gedekt.

Voertuig: verwijst naar het voertuig dat wordt beschreven op uw polisblad en dat is verzekerd door uw autoverzekeraar.

D. WAARVOOR BENT U VERZEKERD 

 

E. WAT IS HET MAXIMALE AAN U UITBETAALBARE BEDRAG 

F. WAT WORDT NIET GEDEKT 

 

Tijdens de verzekerde periode, die op de meest recente versie van uw polisblad wordt vermeld, dekken we het volgende:

Uw schadevergoeding die wordt uitbetaald in het kader van deze polis zal onderhevig zijn aan de:

 

We bieden u GEEN dekking als/voor:  

 
 

D.1. Het bedrag van het Eigen Risico dat door uw autoverzekeraar wordt aangerekend voor het voertuig, binnen het geografische gebied, als er een ongeval mee is gebeurd.
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.1.  Maximumbedrag op uw polisblad dat u hebt gekozen tijdens het registratieproces OF

E.2. Het Eigen Risico aangerekend door uw autoverzekeraar 

welk van beide het laagste is van E.1 en E.2 hierboven

E.3. Tot een (1) claim per jaar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

F.1.  Geen Eigen Risico aangerekend door uw autoverzekeraar.

F.2.  Schade aan banden en/of voorruiten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

G. ALGEMENE UITSLUITINGEN
 
Wij dekken niet het Eigen Risico voortvloeiend uit of wanneer:
 
G.1. De bestuurder van het voertuig is onder invloed van alcohol, verdovende middelen, softdrugs of niet-voorgeschreven geneesmiddelen zoals wettelijk bepaald in het geografische gebied
G.2. Het Ongeval of Eigen Risico niet wordt gedekt door uw autoverzekeraar. 
G.3. Het voertuig wordt gebruikt om goederen of personen te vervoeren tegen betaling
G.4. Het Ongeval of Eigen Risico buiten het geografische gebied gebeurt.
G.5. Zelfmoord of Poging tot zelfmoord.
G.6. Het Ongeval of Eigen Risico buiten de Verzekeringsperiode gebeurt. 
G.7. Het Ongeval of Eigen Risico van welke aard ook direct of indirect het gevolg is, geheel of gedeeltelijk, vanwege enig handelen of nalaten dat bewust, onwettig of nalatig is van uw kant. 
G.8. Een valse schadeclaim die niet wordt vergezeld van een geldig en goed onderbouwd politieverslag.
G.9. Het Ongeval of Eigen Risico zich voordoet tijdens enige trial-sport. 
G.10. Rellen, stakingen en civiele onrust. 
G.11. Oorlog, oorlogshandelingen en terrorisme. 
 
U moet de volgende instructies volgen om te kunnen genieten van de volledige bescherming van uw polis. Als u deze instructies niet volgt, is het mogelijk dat we weigeren uw schadeclaim te behandelen.
 
H.1. Indien u een eigen risico heeft, neem dan contact op met uw verzekeraar om het schadegeval in te dienen via Mijn Account via: https://www.psa-insurance-solutions.nl/Mijn-Account.

H.2. U moet uw schadeclaim indienen binnen tien (10) dagen vanaf het moment waarop het Eigen Risico werd aangerekend indienen.

H.3. U moet de volgende documenten verzenden aan de verzekeraar:

H.3.1.Bewijs van schadeafhandeling door uw autoverzekeraar en de het eigen risico dat u werd aangerekend.
H.3.2.Kopie van het polis blad van uw autoverzekeraar waarop het toepasselijke eigen risico te zien is
H.3.3.Een kopie van het rapport.
 
Alvorens enige claim onder deze polis te aanvaarden hebben wij het recht, en u de plicht, om uw claimgeschiedenis op te vragen.
 
Bovendien behouden wij het recht voor om extra documenten op te vragen die nodig worden geacht om uw claim te bevestigen.
 
H.4.We verbinden ons ertoe u de schadevergoeding waar u recht op heeft uit te betalen binnen de dertig (30) dagen na ontvangst van het schadeaangifteformulier, op voorwaarde dat u ons alle documenten hebt bezorgd zoals beschreven in de bovenstaande lijst H.3, en dat uw schadeclaim binnen de dekking van de polis valt.
 

I.1. Zorgplicht

U moet redelijke maatregelen treffen om in het geval van een ongeval verdere schade te vermijden.

I.2. Servicevereisten

Alle redelijke maatregelen moeten worden genomen verlies of eigen risico aan uw voertuig te vermijden.

I.3. Fraude

U mag niet op een frauduleuze manier handelen. Als u, of iemand die in uw naam handelt:

 • Een schadeclaim indient in het kader van deze polis, wetende dat de schadeclaim op welke manier dan ook vals of frauduleus overdreven is; of
 • Een verklaring aflegt ter ondersteuning van een schadeclaim, wetende dat de verklaring op welke manier dan ook vals is; of
 • Een document indient ter ondersteuning van een schadeclaim, wetende dat het document op welke manier dan ook vals of vervalst is; of
 • Een schadeclaim indient voor een total loss of eigen risco die met opzet door u of met uw medewerking werd veroorzaakt.

Dan:

 • Zullen we de schadeclaim niet uitbetalen;
 • Zullen we andere schadeclaims die onder de polis werden ingediend of zullen worden ingediend niet uitbetalen;
 • Behouden we ons het recht voor de polis nietig te verklaren;
 • Behouden we ons het recht voor om aan u een terugbetaling te vragen van alle bedragen die in het kader van deze polis reeds werden uitbetaald;
 • Zullen we de verzekeringspremie niet terugbetalen;
 • Behouden we ons het recht voor de politie op de hoogte te brengen van de omstandigheden.

I.4. Meldingsplicht

De polis werd opgesteld op basis van gegevens die u aan ons hebt verstrekt over uzelf en uw voertuig. U moet ons informeren over wijzigingen van deze gegevens, in het bijzonder wanneer het een van de volgende gegevens betreft: verandering van e-mailadres, adres of gebruik van het voertuig, bijvoorbeeld wanneer dit zou worden gebruikt voor private huur. Als u wijzigingen niet meldt, kan dat uw recht op dekking onder deze polis doen vervallen [1].  We zullen u dan op de hoogte brengen van de wijziging van de voorwaarden. U moet ons op de hoogte brengen van elke wijziging van de gegevens die u hebt verstrekt binnen de tien (10) dagen nadat u zelf van de wijziging op de hoogte was.

I.5. Het toepasselijke recht voor deze polis

Tenzij schriftelijk iets anders werd afgesproken, is de Nederlandse recht van toepassing op deze polis. Als er een geschil ontstaat, dan zal dit enkel worden behandeld door een Nederlandse rechtbank.

I.6. Bepalingen inzake verjaring

Alle rechtsvorderingen die worden ingediend in het kader van een verzekeringscontract worden enkel aanvaard wanneer dit gebeurt binnen de drie (3) jaar vanaf de dag waarop de verzekerde voor het eerst op de hoogte was van de schadeclaim. De verjaringstermijn is in Nederland bij wet vastgesteld, waardoor wij noch u deze termijn of de redenen voor stuiting van deze termijn kunnen veranderen.

De verjaringstermijn wordt onderbroken door een van de volgende oorzaken [2] :

 • een schriftelijke verklaring waarmee een schadeclaim wordt ingediend;
 • erkenning van de schadeclaim of duidelijke verwerping van de schadeclaim door de verzekeraar.
 

J.1. De verzekeringspremie

De totale prijs die moet betalen voor de verzekerde periode vermeld op uw polisblad wordt berekend en bestaat uit:

Brons  €50  Jaarlijks
Zilver  €58  Jaarlijks
Goud  €95  Jaarlijks
Waarvan er een belasting op verzekeringspremies is van  21%  van de jaarlijks premie
 

J.2. Betaling

Uw premie zal jaarlijks worden afgeschreven met het door u gekozen betaalmiddel.

Als u uw betaalgegevens wilt veranderen, stuur ons dan uw verzoek via het formulier op onze website: https://www.psa-insurance-solutions.nl/klacht ten minste (15) dagen voor uw volgende betaling.

J.3. Verlenging

Uw polis wordt automatisch verlengd op de vervaldag van deze polis en de verzekeringspremie zal worden afgeschreven door uw gekozen betaalmiddel dat u hebt doorgegeven toen u de polis hebt afgesloten.

We zullen u laten weten dat uw polis zal worden verlengd door u een verlengingsbericht te sturen zeventig (70) dagen vóór de vervaldag van de huidige verzekerde periode.

 

U/Wij kunt/kunnen uw polis beëindigen of annuleren in de volgende gevallen:

Wat we aan u zullen terugbetalen en hoe

K.1. U kunt uw polis annuleren tijdens de bedenktermijn

Vul het formulier in het klantengedeelte van onze website in: https://www.psa-insurance-solutions.nl/vragen-contact of stuur een aangetekende brief aan de verzekeraar binnen de dertig (30) dagen te rekenen vanaf de dag waarop u uw polis heeft ontvangen. Hier is een voorbeeld van wat u kunt schrijven om de annulering aan te vragen:

« Ik, ondergetekende, [voornaam en familienaam], wonend te [adres], geef hierbij te kennen dat ik de verzekeringspolis [polisnummer] wens te annuleren.

Datum [gelieve aan te vullen] Handtekening [uw handtekening]"

Op voorwaarde dat u geen schadeclaims hebt ingediend, zullen we u uw verzekeringspremie terugbetalen. 

K.2. Op de vervaldag kunnen wij uw polis eventueel beëindigen.

Wij moeten een beëindigingsbericht sturen per aangetekend schrijven of per e-mail tenminste zestig (60) dagen vóór de vervaldag.

K.3. mag uw polis tijdens de verzekerde periode te allen tijde en om eender welke reden beëindigen. 

 
Op voorwaarde dat u geen schadeclaims hebt ingediend, zullen we u binnen de dertig (30) dagen het proportioneel onbenutte deel van uw verzekeringspremie terugbetalen. 

K.4. We kunnen uw polis annuleren of beëindigen als u opzettelijk of onopzettelijke informatie over het risico niet of verkeerd aan ons hebt meegedeeld.. 

We zullen u een schriftelijke mededeling sturen per aangetekend schrijven of per e-mail binnen de twee maanden nadat we uw wangedrag hebben ontdekt, waardoor uw polis veertien (14) dagen later nietig zal worden. Volgens ons goeddunken zullen we:
 • u de mogelijkheid bieden deze polis te behouden tegen een bijkomende verzekeringspremie
 • In het geval van het onopzettelijk niet doorgeven of verkeerd doorgeven van gegevens [3] uw polis beëindigen en u het proportioneel onbenutte deel van uw verzekeringspremie [4] terugbetalen vanaf de dag dat we ons bewust werden van de wijziging. Op voorwaarde dat er gedurende de verzekerde periode geen schadeclaims zijn uitbetaald.
 • In het geval van het opzettelijk niet doorgeven of verkeerd doorgeven van gegevens [5], uw polis annuleren en u uw verzekeringspremie terugbetalen. Op voorwaarde dat er gedurende de verzekerde periode geen schadeclaims zijn uitbetaald.5 

K.5. We kunnen uw polis beëindigen als u uw verzekeringspremie niet of niet volledig betaalt binnen de veertien (14) dagen van de vervaldatum zoals vermeld in ons formeel bericht [6].

We behouden ons de mogelijkheid voor u een aangetekend schrijven met een ingebrekestelling te sturen, en als de verzekeringspremie nog steeds niet is betaald:

 • binnen veertien (14) dagen nadat we deze ingebrekestelling hebben verstuurd, kunnen we deze polis opschorten of beëindigen;
Als u uw verzekeringspremie tijdens de periode van opschorting betaalt, zal uw polis weer actief worden om 00.00 uur van de dag nadat we de betaling voor uw verzekeringspremie hebben ontvangen.

K.6. We kunnen uw polis beëindigen als er een direct of indirecte meegedeelde verandering is in het risico waardoor u niet langer voldoet aan de toelatingscriteria van deze polis

We zullen u een beëindigingsbericht sturen binnen dertig (30) dagen nadat we uw wijzigingsverzoek hebben ontvangen.

Op voorwaarde dat u geen schadeclaims hebt ingediend, zullen we u binnen dertig (30) dagen het proportioneel onbenutte deel van uw verzekeringspremie [7] terugbetalen.

K.7. We zullen uw polis beëindigen als het voorwerp van deze polis werd vernield of niet langer uw eigendom is


Deze polis is onderworpen aan de Nederlandse wetkeving.

Als u vragen hebt over deze polis, dan kunt u ons contacteren via het formulier dat u kunt vinden in de klachtengedeelte van de website: https://www.psa-insurance-solutions.nl/klacht.

We verbinden ons ertoe om u binnen tien (10) werkdagen een ontvangstbevestiging te sturen en om uw klacht te behandelen binnen vijftien (15) dagen nadat we alle documenten hebben ontvangen die nodig zijn om de klacht te onderzoeken.

Als u niet tevreden bent met het antwoord dat door ons wordt gegeven met betrekking tot uw klacht, dan kunt u:

 • het geschil schriftelijk doorverwijzen naar het Office of the Arbiter for Financial Services (OAFS) (http://financialarbiter.org.mt/en/Pages/Home.aspx) en de formulieren indienen waarvan sprake is op bovengenoemde website.
 • de zaak doorverwijzen naar de bevoegde Nederlandse instantie, de AFM (Autoriteit Financiële Markten).

U hebt te allen tijde het recht om een geschil met betrekking tot deze polis voor een Nederlandse rechtbank te brengen.

M. GEGEVENSBESCHERMING  
 

Tijdens de online inschrijving geeft de verzekerde toestemming aan de verzekeraar en stemt hij/zij vrij en zonder voorbehoud in met het proces van persoonlijke gegevens.

De verzekeraar informeert de verzekerde dat zijn/haar gegevens worden verzameld en verwerkt door PSA Insurance Limited, geïdentificeerd als Data Controller, voor de volgende doeleinden: (i) de afsluiting, het beheer en de uitvoering van zijn/haar verzekeringscontracten, (ii) de strijd tegen het witwassen van geld, (iii) bestrijding van verzekeringsfraude, en (iv) het analyseren van zijn/haar gegevens en het vergelijken met die van onze partners om onze producten en diensten te verbeteren. De ontvangers zijn PSA Insurance Solutions, PSA Insurance Manager en PSA Services.

De gegevens van de Verzekerde, die nodig zijn voor de verwerking, worden niet langer dan 10 jaar vanaf de laatste Vervaldatum of de laatste communicatie met de klant bewaard, afhankelijk van welke gebeurtenis zich het laatst voordoet.

De Verzekeraar informeert de Verzekerde dat, bij het afsluiten van een Verzekeringspolis, het beantwoorden van bepaalde vragen verplicht is. In het geval van valse verklaringen of verzuim, kunnen de gevolgen voor de Verzekerde de nietigheid van zijn/haar contract zijn of de vermindering van de betaalde vergoedingen.

De Verzekerde heeft het recht op toegang, correctie, verwijdering van zijn/haar gegevens, een recht op overdraagbaarheid van zijn/haar gegevens, evenals een recht van beperking en verzet tegen verwerking. De Verzekerde kan zijn/haar recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar psainsurance-privacy@mpsa.com of per post naar Data Protection Officer, PSA Insurance, 53, MIB House, Abate Rigord Street, Ta’Xbiex, XBX 1122

De verzekerde heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde nationale toezichthoudende autoriteit.

 

Het afsluiten van een verzekeringspolis op de website https://www.psa-insurance-solutions.nl
vertegenwoordigt de levering van een dienst die bestaat uit een verzekeringstransactie op afstand [8].

Een dienst die bestaat uit een verzekeringstransactie op afstand wordt geacht te zijn geleverd wanneer verzekeringstransacties worden geleverd aan een verzekerde, waarbij het gaat over een natuurlijke persoon die niet handelt in een commerciële of professionele hoedanigheid, als onderdeel van een systeem voor verkoop op afstand of het leveren van diensten georganiseerd door de verzekeraar of een verzekeringstussenpersoon die voor deze specifieke polis enkel gebruikmaakt van communicatietechnologie op afstand, en dit tot en met het afsluiten van de polis.

Deze polis werd aangekocht op de website van PSA Insurance Solutions Ltd. nadat u alle nodige precontractuele informatie hebt ontvangen en doorgenomen.

Door ervoor te kiezen de polis online aan te kopen, gaat u ermee akkoord dat elektronische middelen worden gebruikt voor het afsluiten en het beheer van uw verzekeringspolis

U kunt toegang krijgen tot uw Mijn Account met uw gebruikersnaam en uw wachtwoord. Het is aan u om ervoor te zorgen dat deze informatie vertrouwelijk blijft en om te waken over de veiligheid van uw account. Om dit te doen, moet u deze informatie vertrouwelijk houden, na elke sessie uitloggen en uw wachtwoord regelmatig veranderen.

Door een elektronische relatie aan te gaan, h u zich er bovendien uitdrukkelijk mee akkoord verklaard dat u correspondentie van ons per e-mail wenst te ontvangen. Het e-mailadres dat u hebt opgegeven mag worden gebruikt voor het ontvangen van correspondentie. Hierdoor verbindt u zich ertoe om: (i) ons zo snel mogelijk te informeren als u uw e-mailadres verandert door uw persoonlijke contactgegevens in uw Mijn Account aan te passen; (ii) de berichten die naar dit e-mailadres worden verzonden regelmatig te lezen.

We zullen de elektronische documenten bovendien onderhouden gedurende de volledige wettelijk verplichte onderhoudsperiode voor documenten. U kunt ons daarom gedurende deze periode vragen om deze documenten in elektronisch formaat naar u op te sturen door contact op te nemen met onze diensten: https://www.psa-insurance-solutions.nl/vragen-contact.

 

Gedocumenteerd overeenkomstbewijs

Op basis van de geldende regelgeving, willen wij de verzekerde informeren dat door het klikken op “Valideren” en “Accepteren en Inschrijven” dat dit equivalent is van een elektronische handtekening. 

U gaat er bij deze mee akkoord:

 • Dat de ontvangst van uw polis in een e-mail die werd verstuurd naar het e-mailadres dat door u werd verstrekt, waarin werd aangegeven dat uw polis elektronisch werd ondertekend en beschikbaar werd gesteld in uw Mijn Account, het equivalent is van de indiening van deze documenten.
 • Dat het feit dat de documenten in pdf-formaat kunnen worden gedownload en kunnen worden geprint betekent dat het karakter van het communicatiemedium voldoet aan de criteria van integriteit en duurzaamheid zoals vereist door de wet.
 • Dat de identificatie die voortvloeit uit de verklaring van uw identiteit, adres en e-mailadres gelijkstaat aan identificatie.[9]
 • Dat in het geval van een geschil de gegevens die door u werden verstrekt en de elektronische certificaten en handtekeningen of de analyse van de log die werd gebruikt in het kader van de digitale diensten bij de rechtbank kunnen dienen als bewijs van de gegevens en de feiten die ze bevatten en van de handtekeningen en authenticatieprocedures die ze behelzen;
 • Dat in het geval van een geschil de tijdstempels of de analyse van de log bij de rechtbank kunnen dienen als bewijs van de gegevens en de feiten die ze bevatten. Bewijs van de verbindingen die door u werden gemaakt en van andere elementen van identificatie of acties die door u werden ondernomen zal indien nodig worden achterhaald met behulp van de verbindingslogs die worden bijgehouden door de agent en met behulp van de computerbestanden die voor dergelijke doeleinden worden bijgehouden.

U erkent bij deze uitdrukkelijk dat door te klikken op de knop "VALIDEREN" en “ACCEPTEREN EN INSCHRIJVEN":

 • u uw akkoord geeft voor de volledige inhoud van uw polis;
 • u aan uw polis dezelfde juridische waarde toekent als aan een document dat handmatig werd ondertekend [10].
 
 
[1] In overeenstemming met artikel 7:928 van het Burgerlijk Wetboek. 
[2] In overeenstemming met artikel 7:942-2 van het Burgerlijk Wetboek. 
[3] In overeenstemming met artikel 7:929-1 van het Burgerlijk Wetboek.
[4] In overeenstemming met artikel 7:939 van het Burgerlijk Wetboek.
[5] In overeenstemming met artikel 7:29-2 van het Burgerlijk Wetboek.
[6] In overeenstemming met artikel 7:934 van het Burgerlijk Wetboek.
[7] In overeenstemming met artikel 7:939 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.
[8] In overeenstemming met artikel 6:230x van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.
[9] In overeenstemming met de Nederlandse wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. 
[10] In overeenstemming met artikels 3:15a en 7:932-1 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.
 
 
PSA Insurance Limited, Reg; C44567 is een limited liability company onder de Maltese wetgeving met maatschappelijke zetel op het volgende adres: MIB House, 53 Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, XBX1122 Malta. Het bedrijf heeft de toestemming om zaken te doen in overeenstemming met de wet betreffende verzekeringswerkzaamheden en mag verzekeringswerkzaamheden uitvoeren in het kader van de vrijheid om diensten te verlenen, zoals bepaald door de Malta Financial Services Authority (MFSA), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta.  
 
NE2YCOMP01
© PSA Insurance Solutions
PSA Insurance Solutions Ltd Reg.-Nr.: C83206 is een venootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de Maltese wetgeving, met hoofdkantoor te: Mediterranean Building, 53 Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, XBX1122 Malta, Tel + 356 22 58 34 92. Deze onderneming is geregistreerd om op te treden als verzekeringsagent in overeen-stemming met de Insurance Intermediaries Act 2006 van de Malta Financial Services Authority (MFSA), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta.
back