Inloggen
Kies uw taal

ALGEMENE VOORWAARDEN

Preambule 

Dit document heeft als doel de informatie te verstrekken inzake artikel 18 en 19 van de Richtlijn 2016/97.

PSA Insurance Solutions Limited (“PSA Insurance Solutions”) is een verzekeringstussenpersoon met haar maatschappelijke zetel te MIB HOUSE, 53 Abate Rigord Street, Ta' Xbiex, MALTA, ingeschreven onder nummer C83206. PSA Insurance Solutions wordt erkend door de Maltese autoriteit voor financiële dienstverlening van Notabile Road, BKR 3000, Attard, Malta, en staat geregistreerd als Verzekeringsagent in de Agentenlijst van de MFSA. PSA Insurance Solutions oefent haar activiteit uit in het kader van de vrijheid van  dienstverlening.

PSA Insurance Solutions houdt zich bezig met het aanbieden en verkopen van verzekeringsproducten via haar website in naam van verzekeringsmaatschappijen. Voor haar dienstverlening ontvangt PSA Insurance Solutions commissie van de verzekeraar, en deze vergoeding is opgenomen in de verzekeringspremie.

PSA Insurance Solutions vertegenwoordigt de verzekeringsonderneming en is contractueel niet verplicht om exclusief met een of meerdere verzekeringsmaatschappijen te werken. PSA Insurance Solutions verstrekt geen advies op basis van een nauwkeurige en persoonlijke analyse.

Momenteel is PSA Insurance Solutions als agent aangesteld door:

 • PSA Insurance Limited, Reg; C44567, een naamloze vennootschap naar Maltese wet, met haar statutaire zetel te: MIB House, 53 Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, XBX1122 Malta.
Meer dan 10 % van het kapitaal of de stemrechten van PSA Insurance Solutions en PSA Insurance Limited is in handen van PSA Services Limited.

Voor klachten met betrekking tot onze diensten, kunt u contact met ons opnemen door middel van het contactformulier in de klachtenrubriek van de website: www.psa-insurance-solutions.nl/Klacht

We verbinden ons hiertoe u een ontvangstbevestiging te sturen binnen tien (10) werkdagen, en uw klacht te behandelen binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van alle voor de behandeling noodzakelijke documenten.

 Indien u niet tevreden bent met het door ons gegeven antwoord op uw klacht, kunt u:

 • het geschil schriftelijk voorleggen aan het Kantoor van de Bemiddelaar voor Financiële Diensten (OAFS) op http://financialarbiter.org.mt/en/Pages/Home.aspx, en de op de website hierboven beschreven formulieren indienen; 
 • de zaak voorleggen aan de Belgische Verzekeringsombudsman, Square de Meeûs 35, 1000 Brussel, België, telefoonnummer: +32 2 547 58 71, e-mail: info@ombudsman.as, website: www.ombudsman.as
 

Informatie over producten en diensten

 
Deze website presenteert de volgende verzekeringsproducten:
 • Bandenverzekering van PSA Insurance

1. Voorwerp

Deze gebruiksvoorwaarden zijn gedetailleerd beschreven in de toegangs -en gebruiksvoorwaarden van de website van PSA INSURANCE SOLUTIONS.
 
De gebruiker van deze website moet deze gebruiksvoorwaarden accepteren.
 
De gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de externe abonnementsdiensten voor verzekeringsproducten worden beschreven in een afzonderlijk document.
 
2. Toegang tot de website en beschikbaarheid
 
De toegang tot de website vereist een voldoende snelle internetverbinding en het gebruik van een gepaste toegangsterminal (computer of andere).
 
De gebruiker erkent hierbij dat hij beschikt over de nodige vaardigheden en alle middelen om toegang te krijgen tot de website en deze te gebruiken.
 
PSA INSURANCE SOLUTIONS verbindt zich ertoe om het nodige te doen om te allen tijde beschikbaarheid van de website te garanderen aan de gebruiker en om de gebruiker toe te staan om de diensten te gebruiken. Hoewel: PSA INSURANCE SOLUTIONS wijst iedere verantwoordelijkheid af in geval van onbeschikbaarheid van de website voor welke reden dan ook.
 
PSA INSURANCE SOLUTIONS kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de betrouwbaarheid van gegevensoverdrachten, toegangstijden, of toegangsbeperkingen op het internetnetwerk of het netwerk dat daarmee is verbonden.
 
De gebruiker erkent dat het gebruik van het internetnetwerk de geheimhouding van correspondentie niet garandeert. De gebruiker is daarom verantwoordelijk voor het nemen van alle gepaste maatregelen om zijn eigen gegevens, tools en apparatuur te beveiligen.
 
PSA INSURANCE SOLUTIONS kan een permanent goed functionerende website niet garanderen, of de volledige beveiliging ervan. PSA INSURANCE SOLUTIONS heeft software -en andere voorzorgsmaatregelen genomen om de website veilig te houden voor gebruikers. Het kan echter niet worden genegeerd dat derden mogelijk malware, Trojans, wormen of andere kwaadaardige software gebruiken. De gebruiker verbindt zich ertoe om zijn besturingssysteem en alle programma’s op de juiste manier up-to-date te houden om blootstelling te minimaliseren. PSA INSURANCE SOLUTIONS zal geen verantwoordelijkheid nemen voor virusbesmetting of andere op malware gebaseerde problemen die voortvloeien uit of betrekking hebben op het gebruik van haar website.
 
Toegang tot de website, gegevens en producten op de website is mogelijk beperkt voor bepaalde personen of in bepaalde landen buiten Nederland. Geen van deze producten kan bestemd zijn voor een persoon als de wetgeving van zijn land dit verbiedt.
 
3. Gebruik van de website  
 
De gebruiker zal de website of de inhoud niet gebruiken voor een onwettig doeleinde of een doeleinde verschillend van wat is beschreven in de gebruiksvoorwaarden.
 
De gebruiker verbindt zich ertoe om op geen enkele wijze de goede werking van de website te belemmeren, de normale gegevensstroom te blokkeren of wijzigen, niet op frauduleuze wijze toegang te maken tot het informatiesysteem van de website, of toegang te maken tot alle gegevens, deze te verstoren of wijzigen.
 
De gebruiker aanvaardt de risico‘s en beperkingen van het internet, en erkent dat hij alleen verantwoordelijk is voor zijn gebruik van de informatie.
 
PSA INSURANCE SOLUTIONS zal niet verantwoordelijk zijn voor misbruik van de website door de gebruiker.
 

4. Inhoud gepubliceerd op de website

De inhoud van de website is beschikbaar in het Engels en Nederlands.
 
De informatie gepubliceerd op de website wordt alleen verschaft ter algemene informatie. PSA INSURANCE SOLUTIONS stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie die wordt gepubliceerd op de website accuraat en bijgewerkt is, en PSA INSURANCE SOLUTIONS behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
 
De inhoud van de website is alleen voor informatieve doeleinden. De informatie gepubliceerd op de website kan niet worden beschouwd als een offerte, werving of een aanbieding door PSA INSURANCE SOLUTIONS met betrekking tot de gebruiker.
 
Betreffende informatie betreffende verzekeringsproducten, moet de gebruiker verwijzen naar de relevante nota van inlichtingen.
 
De gebruiker moet, met betrekking tot de operationele voorwaarden en het gebruik van de externe abonnementsdiensten voor verzekeringsproducten, verwijzen naar de relevante algemene voorwaarden die betrekking hebben op elk verzekeringsproduct.
 
 
Verwerken van persoonlijke gegevens
 
PSA INSURANCE SOLUTIONS garandeert de gebruiker respect voor zijn/haar privacy.
 
Overeenkomstig de Maltese en Europese Wetgeving, kan PSA INSURANCE SOLUTIONS, als gegevensbeheerder, persoonlijke informatie van de gebruikers verzamelen om te voldoen aan de verwachtingen van de gebruiker, in het bijzonder via specifieke formulieren. Deze gegevens kunnen worden gebruikt in verband met het beheer en de uitvoering van de website en uw gebruikersaccount, maar ook voor de prestaties van telefoondienst van de klant en de chatfunctie.
 
Overeenkomstig de Maltese en Europese Wetgeving, kan PSA INSURANCE SOLUTIONS, als gegevensbeheerder, persoonlijke informatie van de gebruikers verzamelen om te voldoen aan de verwachtingen van de gebruiker, in het bijzonder via specifieke formulieren via het platform van PSA Insurance Solutions, optredend als gegevensverwerker. Deze gegevens kunnen worden gebruikt in verband met het beheer en de uitvoering van uw verzekeringscontract zoals vermeld in de verzekeringspolis.
 
Persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, waaronder naam, postadres, e-mailadres, geboortedatum, ID- of paspoortnummer, voertuiggegevens, bankgegevens, leeftijd en andere informatie rechtstreeks gekoppeld aan uw persoonlijke identiteit.
 
Deze informatie kan ook onderworpen zijn aan:
 • oplossingen voor het commercieel beheer van klanten en toekomstige klanten, tenzij u dit verbiedt.
 • interne controleprocedures.
 • specifieke verwerking en informatie naar de bevoegde autoriteiten binnen het kader van de van kracht zijnde wetgeving en verordeningen en in het bijzonder deze met betrekking tot de strijd tegen witwassen en de financiering van terrorisme.
 • Maatregelen voor anti-verzekeringsfraude die kunnen leiden tot een lijst van personen waarbij een risico op fraude bestaat.
De verzamelde gegevens kunnen alleen voor de hierboven genoemde doeleinden worden overgedragen of verwerkt naar andere bedrijven in de groep, hun partners of aanbieders. 
 
De gebruiker, conform de Maltese en Europese wetgeving, heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens die worden verzameld op de website te openen, wijzigen, corrigeren of verwijderen.
 
De gebruiker kan, te allen tijde, weigeren om zijn persoonlijke gegevens te verwerken voor legitieme doeleinden.
 
Om hun rechten uit te oefenen, zullen de gebruikers een aangetekende brief verzenden naar de manager van de website op het volgende adres, met een kopie van hun identiteitskaart: Data Protection Officer - 53, MIB House, Abate Rigord Street Ta' Xbiex, XBX 1122, Malta.
 
Wij doen het mogelijke om u met een bevredigend antwoord te voorzien. Als wij, om enige reden, er niet in slagen om te antwoorden op de bovenstaande aanvragen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Information and Data Protection Commissioner in Malta. Website: https://idpc.org.mt/en/Pages/Home.aspx
 
De informatie geïdentificeerd met een asterisk of een andere equivalente procedure is verplicht voor het verwerken van aanvragen. Zo niet, kan de aanvraag niet worden verwerkt of zal de verwerking worden vertraagd.
 
De persoonlijke informatie van de gebruiker wordt opgeslagen voor een termijn die kleiner moet zijn dan 12 jaar, vanaf de laatste communicatie met de klanten of het einde van het contract, afhankelijk van wat het laatst gebeurt.
 
De gebruiker is naar behoren geïnformeerd dat, tijdens zijn bezoeken aan de website, er automatisch een cookie kan worden geïnstalleerd op zijn browser.
 
Cookies worden gebruikt om het verkeer en gebruik van de website te analyseren. Wanneer de gebruiker de website bezoekt, zorgen de cookies ervoor dat zijn navigatie en de websitebezoekers worden geanalyseerd.
 
De gebruiker kan zijn browser instellen om cookies te weigeren en / of verwijderen.
 
De regels van toepassing op de cookies zijn beschreven in het „Cookiebeleid“ beschikbaar door te klikken op de volgende link: www.psa-insurance-solutions.nl/cookiesbeleid.
 
6. Intellectueel eigendomsrecht
 
Deze website en alle inhoud op de website, in het bijzonder computerprogramma‘s en inhoud waaronder gegevens, tekst, afbeeldingen, geluid, grafieken, bestanden blijven exclusief eigendom van PSA INSURANCE SOLUTIONS, of enige derden die de intellectuele eigendomsrechten hebben verkregen, behalve voor persoonlijke gegevens ingevoerd door de gebruiker.
 
Volledige of gedeeltelijke reproductie en/of vertegenwoordiging van de website en de inhoud ervan, zonder de schriftelijke toestemming van PSA INSURANCE SOLUTIONS is verboden en houdt mogelijk een overtreding in die strafbaar is onder artikel 15 volgens de Nederlandse Auteurswet, copyright...
 
De databank van de website zijn beschermd onder artikel 2 volgens de Nederlandse databankwetgeving. Kwalitatieve of kwantitatieve onttrekking of hergebruik van de inhoud van deze databank kan worden bestraft.
 
Handelsmerken op de website zijn handelsmerken geregistreerd door PSA INSURANCE SOLUTIONS of door derden. Reproductie, imitatie of gebruik, volledig of gedeeltelijk, van deze handelsmerken zonder de uitdrukkelijke toestemming van PSA INSURANCE SOLUTIONS en in schending met de verboden beschreven in artikel 2.20 en volgende van het Benelux-verdrag betreffende de intellectuele eigendom kan worden bestraft.
 
Andere onderscheidende tekens, waaronder bedrijfsnamen, handelsmerken, merken, domeinnamen gereproduceerd op de website zijn het eigendom van PSA INSURANCE SOLUTIONS of derden en reproductie zonder uitdrukkelijke toestemming van PSA INSURANCE SOLUTIONS kan de auteur blootstellen aan aansprakelijkheid op basis van artikel 2.20 en volgende van het Benelux-verdrag betreffende de intellectuele eigendom of artikel 3 en volgende van het Nederlandse handelsnaamrecht of artikel 15 en volgende van de Nederlandse wetgeving betreffende copyright.
 
De website bevat hypertekstkoppelingen naar andere websites. Het bestaan van deze links is geen aanbeveling of validatie van deze websites en de inhoud ervan door PSA INSURANCE SOLUTIONS. De inhoud en werking van deze website blijft onder de uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid van de uitgever van de desbetreffende websites. PSA INSURANCE SOLUTIONS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen met de hypertekstkoppelingen.
 
7. Wijzigingen
 
PSA INSURANCE SOLUTIONS behoudt zich het recht voor om te allen tijde de volledige of gedeeltelijke gebruiksvoorwaarden te wijzigen, vervolledigen en / of wijzigen, en meer algemeen, te updaten. PSA INSURANCE SOLUTIONS stelt alles in het werk om de gebruikers in te lichten op de eerste pagina van de website in geval van een wijziging of toevoeging met een aanzienlijke impact.
 
Als de gebruiker de website blijft gebruiken na de toevoeging of wijziging van de gebruiksvoorwaarden, dan gaat hij onherroepelijk akkoord met de gereviseerde of bijgewerkte gebruiksvoorwaarden.
 
De gebruiker moet de website daarom regelmatig bezoeken.
 
8. Toepasselijke wetgeving en jurisdictie
 
De website en de inhoud ervan zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving, en onderhevig aan bepalingen waarvan niet kan worden afgeweken in het kader de van toepassing zijnde wetgeving op de gebruiker.
 
Enige klacht met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden zijn onderhevig aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse Rechtbanken.
 
9. Partners
 
De website werd gemaakt in samenwerking met:
 • Prima Solutions
 • Aqubix Ltd is een webdesignbureau in Malta.
 • Autobiz SA is een dienstverlener die werd geselecteerd door PSA Insurance Solutions om de dagwaarde van voertuigen te verschaffen.
 • Geonames is een dienst gemachtigd onder een licentie Creative Commons Attribution 3.0. De oorspronkelijke pagina is beschikbaar op https://www.geonames.org.
 • SEFAS Innovation Inc.
 • Teleforwarding, een wereldwijd bedrijf gevestigd in Nederland, gespecialiseerd in telefonische diensten http://www.teleforwarding.com
 • Netop, een wereldwijd bedrijf gevestigd in Denemarken, gespecialiseerd in chatfuncties https://liveguidechat.com
10. Klantenzone
 
Deze gebruiksvoorwaarden bepalen de voorwaarden voor het gebruik van de klantenzone. Door toegang te maken tot de klantenzone, kunnen klanten, afhankelijk van de contracten die ze hebben afgesloten, hun documenten raadplegen en / of hun informatie wijzigen en / of hun verzekeringscontracten opvragen en / of klachten indienen. De gebruiker bevestigt dat hij deze algemene voorwaarden heeft gelezen en dat hij deze aanvaardt.
 
Toegang tot de dienst
 
De klantenzone is alleen toegankelijk voor gebruikers die een lopende offerte hebben en/of een verzekeringscontract hebben aangekocht bij PSA INSURANCE SOLUTIONS.
 
Toegangscodes
 
Toegang tot de Online Management Service vereist een identificatie van de gebruiker via zijn toegangscodes.
 
De toegangscodes omvatten:
 • De toegangscodes omvatten:
 • wachtwoord aangemaakt door de gebruiker.
 
De verzekeraar kan mogelijk niet antwoorden op een toegangsaanvraag of toegang verwijderen die had kunnen worden toegestaan.
 
In geval van verlies of het vergeten van uw vertrouwelijke code, heeft de deelnemer de mogelijkheid om een nieuwe vertrouwelijke code aan te vragen die hem zal worden toegezonden via e-mail.
 
Acties via Klantenzone
 
Op voorwaarde dat dergelijke acties zijn inbegrepen in de verzekeringspolis, kan de gebruiker in de Klantenzone de acties hieronder uitvoeren.
 
De gebruiker kan :
 • zijn/haar verzekeringspolis opvragen (GTC‘s en polisblad);
 • offertelijst weergeven;
 • informatie over een offerte weergeven;
 • een offerte bewerken;
 • polisblad weergeven;
 • informatie over een polis weergeven;
 • een polis afsluiten;
 • aanvraag tot beëindiging van polis indienen;
 • aanvraag tot annulering van polis indienen;
 • een klacht indienen;
 • persoonlijke informatie (zoals e-mailadres) bewerken;
 • wachtwoord bijwerken;
 • betalingen verrichten na de vervaldatum;
PSA INSURANCE SOLUTIONS behoudt zich het recht voor om te allen tijde de omvang van de producten, en de omvang en voorwaarden van online-beheersactiviteiten te wijzigen of verwijderen.
 
11. Live-Chatfunctie & Telefoondienst
 
Bij PSA Solutions willen we het beste voor onze websitebezoekers. Het faciliteren van de dialoog om te voldoen aan onze plicht om relevant advies te geven over de behoeften van klanten is één van onze prioriteiten! Daartoe willen we onze interesse in de digitale evolutie tonen en besluiten om de volgende diensten te verlenen:
 
 • De Live Chat-functiedienst:klanten kunnen direct contact met ons opnemen en online navraag doen. Tijdens hun bezoek aan onze website zullen onze wel opgeleide adviseurs hun vragen beantwoorden in de taal van hun keuze.
 • De telefoondienst:PSA Solutions verbindt zich ertoe om een ​​adequaat antwoord te bieden om de klanten mondeling te helpen met de vragen die zij vóór, tijdens of na het abonnementsproces hebben.
Om de kwaliteit van onze diensten te waarborgen, zijn onze verzekeringsadviseurs beschikbaar van maandag tot vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.
 
Hoe kunnen klanten toegang krijgen tot onze telefonische dienst en chatfunctionaliteit?
 
Deze dienst is eenvoudig: voer uw vraag in het chatveld in en één van onze adviseurs zal zo snel mogelijk contact met u opnemen. Met betrekking tot de telefoondienst kunt u contact met ons opnemen via het volgende telefoonnummer: 0031-(0)20-208 2160. We kunnen uw vragen ook via e-mail beantwoorden buiten onze normale openingstijden (van 9 tot 17 uur). 
© PSA Insurance Solutions
PSA Insurance Solutions Ltd Reg.-Nr.: C83206 is een venootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de Maltese wetgeving, met hoofdkantoor te: Mediterranean Building, 53 Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, XBX1122 Malta, Tel + 356 22 58 34 92. Deze onderneming is geregistreerd om op te treden als verzekeringsagent in overeen-stemming met de Insurance Intermediaries Act 2006 van de Malta Financial Services Authority (MFSA), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta.
back