We gebruiken cookies om u als gebruiker de best mogelijke ervaring te geven. Door op 'Accepteer' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.
Inloggen
Kies uw taal
ALGEMENE VOORWAARDEN
 
Dit document bevat de algemene voorwaarden voor de polis die u hebt afgesloten. De ‘vetgedrukte’ woorden die u in dit document tegenkomt worden gedefinieerd in sectie C. Definities.
 
Uw polis bestaat uit uw polisblad en deze algemene voorwaarden, die u beide per e-mail zal ontvangen of hebt ontvangen bij het afsluiten van deze verzekering tegen financiële schade. U kunt deze documenten na uw aankoop te allen tijde raadplegen in het klantengedeelte van onze website. 
 
U hebt dit contract afgesloten of zal dit contract afsluiten via PSA Insurance Solutions Ltd., een online verkoopplatform. PSA Insurance Solutions Limited is een agent die optreedt voor PSA Insurance Ltd.
 
Uw polisblad bevat de gegevens van uw voertuig en vermeldt wanneer de dekking begint en afloopt. Gelieve ervoor te zorgen dat de gegevens te allen tijde correct zijn.
 
Lees deze polis a.u.b. aandachtig en zorg ervoor dat u de voorwaarden begrijpt en er volledig mee akkoord gaat. Wanneer dit niet het geval is, kan dit resulteren in problemen bij de uitbetaling van een schadeclaim en kan dit ertoe leiden dat de polis zijn geldigheid verliest.
 
De verzekering Market Value Plus is een verzekering die alle risico's dekt, wat betekent dat u verzekerd bent voor elke oorzaak die leidt tot de verzekerde gebeurtenis zoals beschreven in sectie D. Waarvoor bent u verzekerd, behalve voor de gebeurtenissen die specifiek worden uitgesloten in sectie F. Wat wordt NIET gedekt en in sectie G. Algemene uitsluitingen van deze polis. 
 
De polis die u hebt afgesloten treedt in werking op de dag waarop u klikt op “registratie aanvaarden” en blijft van kracht gedurende de verzekerde periode die is vermeld op de meest recente versie van uw polisblad.
 

De woorden of uitdrukkingen die hieronder worden vermeld hebben de volgende betekenis telkens wanneer ze in deze polis worden vermeld, ze zullen telkens vetgedrukt zijn.

Agent: staat voor PSA Insurance Solutions Ltd., een bedrijf dat gevolmachtigd is om op te treden als verzekeringsagent voor PSA Insurance Ltd. en dat in Nederland mag optreden als verzekeringstussenpersoon in het kader van de vrijheid van dienstverlening zoals bepaald door de Malta Financial Services Authority (MFSA) onder het registratienummer C83206. Statutaire zetel: MIB House, 53, Abate Rigord Street, XBX1122 Ta’ Xbiex, Malta. Het bedrijf is in Nederland werkzaam in het kader van de vrijheid van dienstverlening.

Vervaldag: betekent de dag nadat de huidige verzekerde periode is afgelopen.

Maximaal uitbetaalbare bedrag: is het maximale bedrag dat aan u kan worden uitbetaald in het kader van deze polis. Dit wordt toegelicht in sectie E. Wat is het maximale aan u uitbetaalbare bedrag en staat, voor zover dit van toepassing is, op uw polisblad.

Bedenktijd: betekent de periode van dertig (30) volledige kalenderdagen vanaf de dag waarop u uw polis ontvangt en waarinu deze polis kunt opzeggen zonder dat u daarvoor een reden moet geven of daarvoor kosten moet betalen. De enige voorwaarde is dat u geen schadeclaim(s) mag hebben ingediend.

Klantengedeelte: betekent het beveiligde gedeelte van de website www.psa-insurance-solutions.nl/vragen-contact, waarin u kunt inloggen aan de hand van een gebruikersnaam en wachtwoord. Het bevat uw polis en andere documenten die nodig zijn voor het beheer van uw polis.

Ingangsdatum: De datum vanaf wanneer deze polis voor alle partijen wettelijk bindend wordt.

Toelatingscriteria: Het geheel van vereisten waaraan moet zijn voldaan opdat u deze polis zou kunnen afsluiten.

Geografisch gebied: betekent het gebied waarin deze polis dekking vooru voorziet, zoals beschreven op uw polisblad.

Verzekeringspremie: dit is het bedrag die u betaalt voor de dekking die onder deze polis wordt voorzien, inclusief belastingen/bijdragen die moeten worden betaald aan de overheid van het land waar deze polis is aangekocht.

Verzekerde/ u / uw : betekent de persoon die op het polisblad wordt vermeld.

Verzekerde gebeurtenis: betekent de gebeurtenis die resulteert in een total loss.

Verzekeraar/Wij/We/Ons/Onze: PSA Insurance Ltd., een bedrijf dat met goedkeuring van de Malta Financial Services Authority verzekeringswerkzaamheden uitvoert onder het registratienummer C44567. Statutaire zetel: MIB House, 53, Abate Rigord Street, XBX 1122 Ta’ Xbiex, Malta. De verzekeraar is in Nederland werkzaam in het kader van de vrijheid van dienstverlening. Betekent de waarde van het verzekerde voertuig zoals aangegeven op de meest recente versie van uw polisblad.

 
Privé Gebruik: betekent voertuigen die niet worden gebruikt voor het vervoer van personen en/of goederen tegen betaling. Voor alle duidelijkheid, dit sluit onder andere uit: taxi’s, ambulances, rijscholen, verhuur voor korte tijd en bestelwagens. 


Autoverzekeraar:
betekent de verzekeraar die u voorziet van een uitgebreide verzekeringsdekking voor het voertuig dat wordt beschreven op uw polisblad.

Schade/Gevolgschade: betekent alle kosten die direct of indirect zijn veroorzaakt door deverzekerde gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot uw schadeclaim tenzij deze specifiek in deze polis worden vermeld.

Verzekerde periode: betekent de data waartussen deze polis van kracht is zoals aangegeven op uw polisblad.

Polis: verwijst naar uw polisblad(en) en deze algemene voorwaarden.

Polisblad betekent het document dat de gegevens met betrekking tot deze polis bevat en dat is gebaseerd op de informatie die u hebt verstrekt.

Verlengingsbericht: betekent de verlengingsmededeling die we zullen versturen naar het e-mailadres dat u tijdens de registratie aan ons hebt doorgegeven.

Deskundige/Verslag: betekent de expert of het verslag dat is opgesteld door de expert die werd benoemd door uw autoverzekeraar/ons.

Total loss:

a) betekent dat de herstelkosten van uw voertuig meer dan 80% bedragen van de waarde op de dag van de total loss;

b) betekent dat uw voertuig werd gestolen en dat het niet binnen de dertig (30) dagen werd teruggevonden, te rekenen vanaf de datum waarop de diefstal bij de bevoegde autoriteiten werd gemeld.

Ongebruikte deel van de premie: is gelijk aan uw verzekeringspremie inclusief belastingen, bijdragen en parafiscale heffingen, die u al hebt betaald maal het resterende aantal dagen dat door uw laatste betaling nog wordt gedekt en dan gedeeld door het totale aantal dagen dat door uw laatste betaling werd gedekt.

Dagwaarde: de waarde die door de deskundige wordt geschat voor een vergelijkbaar voertuig op de datum van de schade, onmiddellijk vóór de verzekerde gebeurtenis; deze waarde wordt door de deskundige bepaald op basis van de verkoopprijs van tweedehandsvoertuigen, de leeftijd van het voertuig, voertuigen met vergelijkbare eigenschappen en slijtage.

Voertuig: verwijst naar het voertuig dat wordt beschreven op uw polisblad en dat is verzekerd door uw autoverzekeraar.

 
We bieden geen dekking voor de total loss in de volgende gevallen:

 • G.1. De bestuurder van het voertuig is onder invloed van alcohol, verdovende middelen, softdrugs of niet-voorgeschreven geneesmiddelen zoals wettelijk bepaald in het geografische gebied.


 • G.2. De total loss vindt plaats buiten het geografische gebied of buiten de verzekerde periode.  


 • G.3. De total loss vindt plaats terwijl de bestuurder niet over een geldig rijbewijs beschikt. 


 • G.4. De total loss, van welke aard dan ook, ontstaat rechtstreeks of indirect, volledig of gedeeltelijk, door een handeling of niet-handeling van u die opzettelijk, onwettig of nalatig is. 


 • G.5. Een valse schadeclaim die niet wordt vergezeld van een geldig en goed onderbouwd politieverslag.


 • G.6. De total loss vindt plaats tijdens een sportwedstrijd van welke soort ook. 


 • G.7. Rellen, stakingen en ongeregeldheden.


 • G.8. Oorlog, oorlogsdaden en terrorisme.
  

U moet de volgende instructies volgen om te kunnen genieten van de volledige bescherming van uw polis. Als u deze instructies niet volgt, is het mogelijk dat we weigeren uw schadeclaim te behandelen.

H.1. In het geval van een total loss, gelieve de verzekeraar te contacteren om uw schadeclaim te melden via het online schadeaangifteformulier dat u hier kunt vinden: https://www.psa-insurance-solutions.nl/Mijn-Account

H.2. U moet uw schadeclaim indienen binnen de 10 dagen nadat uw voertuig total loss is geworden.

H.3. U moet de volgende documenten verzenden aan de verzekeraar:

H.3.1. Bewijs van schadeafhandeling door uw autoverzekeraar.
H.3.2. Een kopie van het verslag van de deskundige.
H.3.3. Een politieverslag, indien van toepassing.
H.3.4. Andere documenten die volgens de verzekeraar nodig zijn.

H.4. We verbinden ons ertoe de schadevergoeding waar recht op heeft uit te betalen binnen de dertig (30) dagen na ontvangst van het schadeaangifteformulier, op voorwaarde dat ons alle documenten hebt bezorgd zoals beschreven in de bovenstaande lijst H.3, en dat uw schadeclaim binnen de dekking van de polis valt.
 

I.1. Zorgplicht

U moet redelijke maatregelen treffen om in het geval van een verzekerde gebeurtenis verdere schade te vermijden.

I.2. Servicevereisten

Alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om verdere schade te vermijden.

I.3. Fraude

U mag niet op een frauduleuze manier handelen. Als u, of iemand die in uw naam handelt:

 • Een schadeclaim indient in het kader van deze polis, wetende dat de schadeclaim op welke manier dan ook vals of frauduleus overdreven is; of
 • Een verklaring aflegt ter ondersteuning van een schadeclaim, wetende dat de verklaring op welke manier dan ook vals is; of
 • Een document indient ter ondersteuning van een schadeclaim, wetende dat het document op welke manier dan ook vals of vervalst is; of
 • Een schadeclaim indient voor een total loss die met opzet door u of met uw medewerking werd veroorzaakt.

Dan:

 • Zullen we de schadeclaim niet uitbetalen;
 • Zullen we andere schadeclaims die onder de polis werden ingediend of zullen worden ingediend niet uitbetalen;
 • Behouden we ons het recht voor de polis nietig te verklaren;
 • Behouden we ons het recht voor om aan u een terugbetaling te vragen van alle bedragen die in het kader van deze polis reeds werden uitbetaald;
 • Zullen we de verzekeringspremie niet terugbetalen;
 • Behouden we ons het recht voor de politie op de hoogte te brengen van de omstandigheden.

I.4. Meldingsplicht

De polis werd opgesteld op basis van gegevens dieu aan ons hebt verstrekt overuzelf en uw voertuig. U moet ons informeren over wijzigingen van deze gegevens, in het bijzonder wanneer het een van de volgende gegevens betreft: verandering van e-mailadres, adres of gebruik van het voertuig, bijvoorbeeld wanneer dit zou worden gebruikt voor private huur. Als u wijzigingen niet meldt, kan dat uw recht op dekking onder deze polis doen vervallen. [1] We zullen u dan op de hoogte brengen van de wijziging van de voorwaarden. U moet ons op de hoogte brengen van elke wijziging van de gegevens die u hebt verstrekt binnen de tien (10) dagen nadat u zelf van de wijziging op de hoogte was.

I.5. Het toepasselijke recht voor deze polis

Tenzij schriftelijk iets anders werd afgesproken, is Nederlands recht van toepassing op deze polis. Als er een geschil ontstaat, dan zal dit enkel worden behandeld door een Nederlandse rechtbank.

I.6. Bepalingen inzake verjaring

Alle rechtsvorderingen die worden ingediend in het kader van een verzekeringscontract worden enkel aanvaard wanneer dit gebeurt binnen drie (3) jaar vanaf de dag waarop de verzekerde voor het eerst op de hoogte was van de schadeclaim. [2] De verjaringstermijn is in Nederland bij wet vastgesteld, waardoor wij noch u deze termijn of de redenen voor stuiting van deze termijn kunnen veranderen.

De verjaringstermijn wordt onderbroken door een van de volgende oorzaken [3] :

 • een schriftelijke verklaring waarmee een schadeclaim wordt ingediend;
 • erkenning van de schadeclaim of duidelijke verwerping van de schadeclaim door de verzekeraar.
 

U/Wij kunt/kunnen uw polis beëindigen of annuleren in de volgende gevallen:

Wat we aan u zullen terugbetalen en hoe

K.1. U kunt uw polis annuleren tijdens de bedenktermijn

Vul het formulier in het klantengedeelte van onze website in: www.psa-insurance-solutions.nl/Mijn-Account of stuur een aangetekende brief aan de verzekeraar binnen de dertig (30) dagen te rekenen vanaf de dag waarop u uw polis heeft ontvangen. Hier is een voorbeeld van wat u kunt schrijven om de annulering aan te vragen:

« Ik, ondergetekende, [voornaam en familienaam], wonend te [adres], geef hierbij te kennen dat ik de verzekeringspolis [polisnummer] wens te annuleren.

Datum [gelieve aan te vullen] Handtekening [uw handtekening]"

K.2. Op de vervaldag mag u of mogen wij uw polis beëindigen.

U moet een beëindigingsbericht sturen per aangetekend schrijven of per e-mail, en dat ten minste dertig (30) dagen vóór de vervaldag.

U kunt deze beëindiging ook aanvragen door het formulier in het klantengedeelte van onze website in te vullen: www.psa-insurance-solutions.nl/Mijn-Account

Wij moeten een beëindigingsbericht sturen per aangetekend schrijven of per e-mail ten minste zestig (60) dagen vóór de vervaldag.

K.3. We kunnen uw polis annuleren of beëindigen als u opzettelijk of onopzettelijk informatie over het risico niet of verkeerd aan ons hebt meegedeeld.

We zullen u een schriftelijke mededeling sturen per aangetekend schrijven of per e-mail binnen twee (2) maanden nadat we uw wangedrag hebben ontdekt, waardoor uw polis veertien (14) dagen later nietig zal worden. Naar ons goeddunken zullen we:

 • U de mogelijkheid bieden deze polis te behouden tegen een bijkomende verzekeringspremie.
 • In het geval van het onopzettelijk niet doorgeven of verkeerd doorgeven van gegevens [4] uw polis beëindigen en u het proportioneel onbenutte deel vanuw verzekeringspremie [5] terugbetalen vanaf de dag dat we ons bewust werden van de wijziging. Op voorwaarde dat er gedurende de verzekerde periode geen schadeclaims zijn uitbetaald.
 • In het geval van het opzettelijk niet doorgeven of verkeerd doorgeven van gegevens [6], uw polis annuleren en u uw verzekeringspremie terugbetalen.

 

K.4. We kunnen uw polis beëindigen als u uw verzekeringspremie niet of niet volledig betaalt binnen de veertien (14) dagen na de dag van ontvangst van onze ingebrekestelling.[7]

We behouden ons de mogelijkheid voor u een aangetekend schrijven met een ingebrekestelling te sturen, en als de verzekeringspremie nog steeds niet is betaald:

 • binnen veertien (14) dagen nadat we deze ingebrekestelling hebben verstuurd, kunnen we deze polis opschorten of beëindigen
 • Als u uw verzekeringspremie tijdens de periode van opschorting betaalt, zal uw polis weer actief worden om 00.00 uur van de dag nadat we de betaling voor uw verzekeringspremie hebben ontvangen.

K.5. We kunnen uw polis beëindigen als er een direct of indirecte meegedeelde verandering is in het risico waardoor u niet langer voldoet aan de toelatingscriteria van deze polis

We zullen u een beëindigingsbericht sturen binnen dertig (30) dagen nadat we uw wijzigingsverzoek hebben ontvangen.

Op voorwaarde dat u geen schadeclaims hebt ingediend, zullen we u binnen dertig (30) dagen het proportioneel onbenutte deel van uw verzekeringspremie terugbetalen.[8]

K.6. We zullen uw polis beëindigen als het voorwerp van deze polis werd vernield of niet langer uw eigendom is


Deze polis is onderworpen aan Nederlandse recht.

Als u vragen hebt over deze polis, dan kunt u ons contacteren via het formulier dat u kunt vinden in uw klantengedeelte: www.psa-insurance-solutions.nl/Mijn-Account.

We verbinden ons ertoe om u binnen tien (10) werkdagen een ontvangstbevestiging te sturen en om uw klacht te behandelen binnen vijftien (15) dagen nadat we alle documenten hebben ontvangen die nodig zijn om de klacht te onderzoeken.

Als u niet tevreden bent met het antwoord dat door ons wordt gegeven met betrekking tot uw klacht, dan kunt u:

 • het geschil schriftelijk doorverwijzen naar het Office of the Arbiter for Financial Services (OAFS) (http://financialarbiter.org.mt/en/Pages/Home.aspx) en de formulieren indienen waarvan sprake is op bovengenoemde website.
 • de zaak doorverwijzen naar de bevoegde Nederlandse instantie, de AFM (Autoriteit Financiële Markten).

U hebt te allen tijde het recht om een geschil met betrekking tot deze polis voor een Nederlandse rechtbank te brengen.

 
We delen u mee dat uw gegevens worden verzameld en verwerkt door PSA Insurance Limited, die verantwoordelijk is voor het verwerken van de gegevens voor de volgende doeleinden: (i) het afsluiten, het beheer en de uitvoering van uw verzekeringscontracten, (ii) de strijd tegen het witwassen van geld (iii) de strijd tegen verzekeringsfraude, en (iv) de analyse van uw gegevens en de vergelijking met die van onze partners om onze producten en diensten te verbeteren. De ontvanger is PSA Insurance Solutions.
 
Uw gegevens worden bewaard zolang deze nodig zijn voor de verwerking, dit zal echter niet langer zijn dan 10 jaar nadat de dekking is afgelopen of nadat voor het laatst met de klant werd gecommuniceerd, afhankelijk welke gebeurtenis het laatst heeft plaatsgevonden.
 
We willen u laten weten dat sommige vragen verplicht moeten worden beantwoord om een verzekeringscontract te kunnen afsluiten. Als er valse verklaringen worden afgelegd of als bepaalde gegevens niet worden gemeld, kan het gevolg voor u zijn dat uw contract ongeldig wordt of dat er een kleinere schadevergoeding wordt uitbetaald.
 
of een brief te schrijven naar Data Protection Officer, PSA Insurance, 53, MIB House, Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, XBX1122, MALTA. 
 
U hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde nationale toezichthouder.
 

Het afsluiten van een verzekeringspolis op de website www.psa-insurance-solutions.nl vertegenwoordigt de levering van een dienst die bestaat uit een verzekeringstransactie op afstand.[9]

Een dienst die bestaat uit een verzekeringstransactie op afstand wordt geacht te zijn geleverd wanneer verzekeringstransacties worden geleverd aan een verzekerde, waarbij het gaat over een natuurlijke persoon die niet handelt in een commerciële of professionele hoedanigheid, als onderdeel van een systeem voor verkoop op afstand of het leveren van diensten georganiseerd door de verzekeraar of een verzekeringstussenpersoon die voor deze specifieke polis enkel gebruikmaakt van communicatietechnologie op afstand, en dit tot en met het afsluiten van de polis.

Deze polis werd aangekocht op de website van PSA Insurance Solutions Ltd. nadat u alle nodige precontractuele informatie hebt ontvangen en doorgenomen.

Door ervoor te kiezen de polis online aan te kopen, gaat u ermee akkoord dat elektronische middelen worden gebruikt voor het afsluiten en het beheer van uw verzekeringspolis

U kunt toegang krijgen tot uw klantengedeelte met uw gebruikersnaam en uw wachtwoord. Het is aan u om ervoor te zorgen dat deze informatie vertrouwelijk blijft en om te waken over de veiligheid van uw account. Om dit te doen, moet u deze informatie vertrouwelijk houden, na elke sessie uitloggen en uw wachtwoord regelmatig veranderen.

Door een elektronische relatie aan te gaan, h u zich er bovendien uitdrukkelijk mee akkoord verklaard dat u correspondentie van ons per e-mail wenst te ontvangen. Het e-mailadres dat u hebt opgegeven mag worden gebruikt voor het ontvangen van correspondentie. Daarom verbindt u zich ertoe om: (i) ons zo snel mogelijk te informeren als u uw e-mailadres verandert door uw persoonlijke contactgegevens in uw klantengedeelte aan te passen; (ii) de berichten die naar dit e-mailadres worden verzonden regelmatig te lezen.

We zullen de elektronische documenten bovendien onderhouden gedurende de volledige wettelijk verplichte onderhoudsperiode voor documenten. U kunt ons daarom gedurende deze periode vragen om deze documenten in elektronisch formaat naar u op te sturen door contact op te nemen met onze diensten: www.psa-insurance-solutions.nl/vragen-contact.

 

Overeenkomst gedocumenteerd bewijs

U gaat er bij deze mee akkoord:

 • Dat de ontvangst van uw polis in een e-mail die werd verstuurd naar het e-mailadres dat door u werd verstrekt, waarin werd aangegeven dat uw polis elektronisch werd ondertekend en beschikbaar werd gesteld in uw klantengedeelte, het equivalent is van de indiening van deze documenten.
 • Dat het feit dat de documenten in pdf-formaat kunnen worden gedownload en kunnen worden geprint betekent dat het karakter van het communicatiemedium voldoet aan de criteria van integriteit en duurzaamheid zoals vereist door de wet.
 • Dat de identificatie die voortvloeit uit de verklaring van uw identiteit, adres en e-mailadres gelijkstaat aan identificatie.[10]
 • Dat in het geval van een geschil de gegevens die door u werden verstrekt en de elektronische certificaten en handtekeningen of de analyse van de log die werd gebruikt in het kader van de digitale diensten bij de rechtbank kunnen dienen als bewijs van de gegevens en de feiten die ze bevatten en van de handtekeningen en authenticatieprocedures die ze behelzen;
 • Dat in het geval van een geschil de tijdstempels of de analyse van de log bij de rechtbank kunnen dienen als bewijs van de gegevens en de feiten die ze bevatten. Bewijs van de verbindingen die door u werden gemaakt en van andere elementen van identificatie of acties die door u werden ondernomen zal indien nodig worden achterhaald met behulp van de verbindingslogs die worden bijgehouden door de agent en met behulp van de computerbestanden die voor dergelijke doeleinden worden bijgehouden.

U erkent bij deze uitdrukkelijk dat door te klikken op de knop “AANVAARDEN & REGISTREREN":

 • u uw akkoord geeft voor de volledige inhoud van uw polis;
 • u aan uw polis dezelfde juridische waarde toekent als aan een document dat handmatig werd ondertekend [11].
 
 
[1] In overeenstemming met artikel 7:928 van het Burgerlijk Wetboek. 
[2] In overeenstemming met artikel 7:942 van het Burgerlijk Wetboek. 
[3] In overeenstemming met artikel 7:942-2 van het Burgerlijk Wetboek.
[4] In overeenstemming met artikel 7:929-1 van het Burgerlijk Wetboek.
[5] In overeenstemming met artikel 7:939 van het Burgerlijk Wetboek.
[6] In overeenstemming met artikel 7:929-2 van het Burgerlijk Wetboek.
[7] In overeenstemming met artikel 7:934 van het Burgerlijk Wetboek.
[8] In overeenstemming met artikel 7:939 van het Burgerlijk Wetboek.
[9] In overeenstemming met artikel 6:230x van het Burgerlijk Wetboek.
[10] In overeenstemming met de Nederlandse wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. 
[11] In overeenstemming met artikels 3:15a en 7:932-1 van het Burgerlijk Wetboek.
 
 
PSA Insurance Limited, Reg; C44567 is een limited liability company onder de Maltese wetgeving met maatschappelijke zetel op het volgende adres: MIB House, 53 Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, XBX1122 Malta. Het bedrijf heeft de toestemming om zaken te doen in overeenstemming met de wet betreffende verzekeringswerkzaamheden en mag verzekeringswerkzaamheden uitvoeren in het kader van de vrijheid om diensten te verlenen, zoals bepaald door de Malta Financial Services Authority (MFSA), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta.  
NE2ZCOMP01
© PSA Insurance Solutions
PSA Insurance Solutions Ltd Reg.-Nr.: C83206 is een venootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de Maltese wetgeving, met hoofdkantoor te: Mediterranean Building, 53 Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, XBX1122 Malta, Tel + 356 22 58 34 92. Deze onderneming is geregistreerd om op te treden als verzekeringsagent in overeen-stemming met de Insurance Intermediaries Act 2006 van de Malta Financial Services Authority (MFSA), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta.
back